Algemene voorwaarden VM Online Marketing

 

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: ‘voorwaarden’, wordt verstaan onder:
 2. VM Online Marketing: De eenmanszaak: ‘VM Online Marketing’, gevestigd te Delft.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening zijn beroep of bedrijf, die met VM Online Marketing een Overeenkomst heeft gesloten of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 4. Partijen: Zowel VM Online Marketing als Opdrachtgever.
 5. Overeenkomst: De door Partijen ondertekende opdrachtbevestiging.
 6. Campagne: De online marketing campagne middels Google Ads, Bing, en / of Pinterest.
 7. Afwijkingen van de voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 8. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing. VM Online Marketing en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 9. Indien VM Online Marketing gebruikmaakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. Voor wat betreft die diensten van deze derden zijn de algemene voorwaarden van deze derden in de verhouding tussen VM Online Marketing en Opdrachtgever van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde algemene voorwaarden van deze derden.
 10. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt daar tevens onder verstaan: per e-mail.

 Artikel 2. Offertes en Overeenkomst

 1. VM Online Marketing kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte een vergissing of verschrijving bevat.
 2. Alle in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en overige heffingen van overheidswege.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, door VM Online Marketing retour is ontvangen.
 4. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk teneinde VM Online Marketing de Overeenkomst deugdelijk kan uitvoeren.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 6. Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Bij aanvang minimaal 3 maanden. Daarna met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de maand. 

 Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. VM Online Marketing neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke VM Online Marketing overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door VM Online Marketing gewenste vorm ter beschikking te stellen.
 3. VM Online Marketing is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, en de hier uit voortvloeiende kosten op Opdrachtgever te verhalen, indien Opdrachtgever nalaat de gegevens en bescheiden, zoals benoemd in het vorig lid, (tijdig) te overleggen.
 4. Indien zulks naar het oordeel van VM Online Marketing redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Overeenkomst, dan wel uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit, is VM Online Marketing gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht te geven tot levering van goederen en / of diensten.
 5. Door VM Online Marketing opgegeven oplevertermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 6. Indien Opdrachtgever zelf direct aan Google betaalt, is en blijft de Campagne in beheer van Opdrachtgever.
 7. Google Ads of Pinterest accounts die namens de opdrachtgever door VM Online Marketing worden geoptimaliseerd, mogen niet door de opdrachtgever zelfstandig worden gewijzigd zonder enig overleg.  
 8. Indien er landingspagina’s worden ingezet om de terugvindbaarheid van de website van Opdrachtgever te verbeteren worden er geen garanties gegeven met betrekking tot de wijze van indexering, ranking en snelheid waarmee dit gebeurt.
 9. VM Online Marketing zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit de Overeenkomst.
 10. Door VM Online Marketing ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde advertentieteksten, campagnes, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van 14 dagen na publicatie per e-mail gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

 Artikel 4. Wijzigen van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen en / of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst per e-mail vastleggen.
 2. VM Online Marketing zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de Overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van de vergoeding tot gevolg heeft.
 3. Indien VM Online Marketing uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door VM Online Marketing wordt overschreden. VM Online Marketing is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hier uit voortvloeit.

 Artikel 5. Vergoeding en betaling

 1. De vergoeding die Opdrachtgever aan VM Online Marketing verschuldigd is, wordt berekend op grond van het budget dat Opdrachtgever voor de Campagne beschikbaar stelt.
 2. De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst.
 3. Betaling door Opdrachtgever van de vergoeding dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op aftrek, korting of verrekening, te geschieden door storting op of overschrijving naar een door VM Online Marketing aan te wijzen bankrekening. 
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is VM Online Marketing gerechtigd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 5. Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval minimaal 15% van het onderhavige factuurbedrag met een minimum van € 50,-.
 6. Uren worden maandelijks gefactureerd, opdrachtgever dient binnen 5 dagen na ontvangst kenbaar te maken indien hij niet akkoord is met de uren. Anders zijn deze automatisch goedgekeurd. 

 Artikel 6. Opschorting, staking en ontbinding

 1. VM Online Marketing is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
 2. Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Overeenkomst;
 3. Opdrachtgever openstaande facturen niet betaald;
 4. Aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens VM Online Marketing zal (kunnen) voldoen;
 5. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen, de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is.
 6. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 7. VM Online Marketing is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden verwacht.
 8. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is VM Online Marketing alsdan gerechtigd van Opdrachtgever de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.
 9. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte kosten voor de Campagne.

 Artikel 8. Zorgplicht en geheimhouding

 1. VM Online Marketing zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. VM Online Marketing is tevens verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. De verplichtingen van VM Online Marketing geldt ook voor de door VM Online Marketing ingeschakelde derden.
 3. VM Online Marketing is gerechtigd om, in geanonimiseerde vorm, zijn portfolio op zijn website te publiceren.

 Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over een factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij VM Online Marketing gemeld te worden.
 2. Klachten over geleverde diensten dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na het eindigen van de Overeenkomst bij VM Online Marketing gemeld te worden
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. VM Online Marketing is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien VM Online Marketing niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke wel van hem verwacht had mogen worden. Tot een maximum van 50% van opdracht of 3 maanden. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VM Online Marketing aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VM Online Marketing toegerekend kunnen worden;
 1. VM Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VM Online Marketing is uitgegaan van, door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. VM Online Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door VM Online Marketing.
 3. VM Online Marketing is niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van door VM Online Marketing ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. VM Online Marketing zal de algemene voorwaarden van de door hem ingeschakelde derden mogen tegenwerpen aan Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.
 4. Opdrachtgever vrijwaart VM Online Marketing voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

  Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. VM Online Marketing behoudt te allen tijde alle (auteurs)rechten op de door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de in artikel 11.1 genoemde zaken geheel of gedeeltelijk te kopiëren, vermeerderen, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt, aan anderen te tonen, te publiceren, over te dragen of op andere wijze bekend te maken zonder schriftelijke toestemming van VM Online Marketing.
 3. Opdrachtgever vrijwaart VM Online Marketing voor aanspraken wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Zoals beeldmateriaal verstrekt door Opdrachtgever.

 Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien VM Online Marketing van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. VM Online Marketing is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen VM Online Marketing en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen VM Online Marketing en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Zuid-Holland, locatie Den Haag.
 5. Deze voorwaarden treden in werking op 20 februari 2022.